Saxifraga oppositifolia

Sassifraga rossa, Rompisassi

Nome volgare: Sassifraga rossa, Rompisassi
Tipologia: Flora Alpina