Saxifraga oppositifolia

Sassifraga rossa, Rompisassi Nome volgare: Sassifraga rossa, Rompisassi Tipologia: Flora Alpina